Header Ads
 เยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานยะลา เข้ารับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจาก เลขาธิการ ศอ.บต. ชี้เป็นโอกาสนำความรู้ประกอบอาชีพวันนี้ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นักเรียนฝึกอาชีพพระราชทานในโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริและตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 62 คน เข้ารับประกาศนียบัตรจบการศึกษาจาก                พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าฝึกอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่ 

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกอาชีพ จำนวน 71 คน สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร พร้อมเข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 62 คน แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย คิดเป็นร้อยละ 87.32 และมีงานทำจำนวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 48.38 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ดำเนินการต่อยอดและดูแลศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยทุกพระองค์ให้ความสำคัญกับการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ที่อยู่นอกระบบการศึกษาปกติ เนื่องจากเยาวชนทุกคนคือพสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัว และคือพี่น้องชาวไทยซึ่งอยู่ภายใต้ธงชาติไทยเดียวกัน อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่จบการศึกษา ภายใต้ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานแห่งนี้ คาดหวังว่าจำความรู้ทั้งหมด ไปแสวงหาอาชีพตามความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้อีกก้าวหนึ่งของเส้นทางอาชีพของตน ดังเช่นรุ่นพี่ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเข้าสมัครทำงานในภาคธุรกิจเอกชน หรือบางรายสามารถเปิดกิจการเป็นของตนเองได้

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.