Header Ads
"พ่อเมือง กำแพงเพชร มอบรางวัลกำนันแหนบทองคำ ให้กับกำนันดีเด่น เป็น "เกียรติประวัติสูงสุดในการปฏิบัติหน้าของกำนัน"


เมื่อวันทึ่ 29 กันยายน 2564 ที่ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก  สืบเนื่องจากทางจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ทำงานอุทิศตนเพื่อส่วนรวมด้วย หัวใจและจิตวิญญาณความเสียสละที่มีผลงานเด่น ๆเข้ารับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศผลการพิจารณา ผู้ได้รับรางวัลกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564  หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ  ซึ่งนายประจวบ ทองเสน

กำนันตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ด้วย

ประวัติ กำนันประจวบ ทองเสน  เริ่มเป็นกำนันเมื่อปี พ.ศ. 2552 และไดัรับรางวัลกำนันชั้น 2 ปี พ.ศ. 2560ืได้รับเครื่งราชอิสริยาภรณ์ มงกุฏไทย ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมาภรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2557 และล่าสุดได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมหรือกำนันแหนบทองคำ ที่มีพ่อเมืองกำแพงเพชรเป็นผู้มอบ จึงถือ เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองแก่ ครอบครัวและวงศ์ตระกูล

ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.