Header Ads

 


 “ สิงห์ศึก เผย ครบรอบ 2 ปี สว. พบประชาชน ไม่สูญเปล่า พร้อมเดินหน้าส่งต่อความสุขในปีที่ 3  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง, นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง, พร้อมคณะ สว. อีกหลายท่าน อาทิเช่น ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมสัมมนาในพิธีเปิดการสัมมนาการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้นิทรรศการออนไลน์ 76 จังหวัด “ครบรอบ 2 ปี สว.พบประชาชน ประชาชนได้อะไร?” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวปราศรัยขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนประชาชน สำหรับการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งการมีส่วนร่วมของสมาชิกวุฒิสภาในการรับฟังปัญหาอุปสรรคของประชาชนร่วมกับส่วนราชการถือเป็นจุดร่วมระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้างความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน 

    นอกจากนี้ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ สว พบประชาชน กล่าวว่า 

ผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่ผ่านมาทั้ง 7 กลุ่มจังหวัด ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะมุ่งเน้นการไปเยี่ยมเยือนประชาชนโดยการลงพื้นที่จริง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภา ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วน ได้ใช้เป็นเวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ อันนำไปสู่กระบวนการติดตามพัฒนาแก้ไข ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมา 2 ปี ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก พร้อมมุ่งหน้าสานต่อโครงการฯ ในปีที่ 3 


‘’สื่อยุคใหม่โดย ส.ว.จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 และทีมงานขับเคลื่อนโดย Blogger.