Header Ads
 ปราจีนบุรี เร่งฟื้นฟู สร้างงาน สร้างอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องนโยบาย รมว.รงจังหวัดปราจีนเร่งฟื้นฟูกำลังแรงงาน  ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 

นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและการประกอบอาชีพที่ทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานในพื้นที่ มีแรงงานบางส่วนย้ายกลับถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพใหม่ในส่วนนี้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (สนพ.ปราจีนบุรี) หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือ ยกระดับสมรรถนะของแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นไปตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น  ในการช่วยเหลือฟื้นฟูกำลังแรงงานด้านอาชีพให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว 

ผู้ว่าฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วน จ.ปราจีนบุรี ได้เร่งพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับแรงงานและชุมชนผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและเพิ่มทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพรองรับการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แรงงานในระบบ/นอกระบบ ผู้ที่จบการศึกษากำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ว่างงาน กว่า 600 คน กว่า 20 สาขา เช่น สาขาเทคนิคการบังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ สาขาการตรวจสอบแผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ ระยะเวลาการฝึก 18 ชม. มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท 3 วัน พร้อมค่ารถไปกลับ 200 บาท เพื่อช่วยให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องไม้ไผ่ จึงได้ฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวกับไม้ไผ่ เพื่อสร้างคุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อันได้แก่ สาขาการจัดการสวนไผ่เพื่อสร้างมูลค่า สาขาการบรรยายท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สปาจากไผ่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน เป็นการให้ความรู้ ฝึกอบรมเกี่ยวกับธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบ เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากไผ่ที่ใช้ในธุรกิจสปา การนำหน่อไม้มาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการศึกษาตั้งแต่ชนิดของไผ่ การจัดพื้นที่เพาะปลูก หาตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบพื้นที่การใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการบริหารจัดการตามทฤษฎี Value Chain สร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน ในการฝึกอบรมดังกล่าวได้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0 3729 0380 - 1 ต่อ 116,117  หรือ facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี "จังหวัดปราจีนบุรีให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงานทุกกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป" ผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.