Header Ads
 กาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตวันที่  18 ตุลาคม  2564  เวลา  09.00 -14.00น. นาง บุษบา  บุญญลักษม์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย   มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย  กลุ่มที่  1  ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ (ตึกเอ็มแสควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 41  ราย  ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 14,350   ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย บริจาคร่ายกายให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ราย  


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.