Header Ads
เมืองปากน้ำโพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ น้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) โดยมีข้าราชการ

พลเรือน ตำรวจ ทหาร จิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ฯ  เพื่อร่วมกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอัจฉริยภาพ และพระปรีชาญาณอันกว้างไกลในด้านการปกครอง ทรงตั้งโรงเรียนหลวงเพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ราษฎร ทุกหมู่เหล่า ให้สามารถเป็นกำลังแก่บ้านเมือง ทรงประกาศเลิกทาส และยกเลิกระบบไพร่  เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่ความทันสมัย  ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศและคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย  ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า  รวมทั้งทรงได้รับการประกาศ  พระเกียรติคุณยกย่องจาก  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก  ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม  สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา  การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร พระเกียรติคุณของพระองค์/ ยังคงจารึกไว้ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจ นิรันดร์

อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า/ ได้ร่วมกันทำความดี พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.