ร้อยเอ็ด..รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางติดตามกำกับดูแลการก่อสร้างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่ และพร้อมเปิดตัว สวท.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่ คาดว่า ที่ โรงเรียนบ้านรอบเมือง   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด                   เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30 น. นางทัศนีย์  ผลชานิโก  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นายดุสิต  สิงห์คีรี  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2  และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามกำกับดูแลการก่อสร้างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดแห่งใหม่ พร้อมทั้งเปิดตัวสถานที่ก่อสร้าง    สวท.ร้อยเอ็ด แห่งใหม่  ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากรในสังกัด  ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์  ร่วมให้การต้อนรับ 

                  นางทัศนีย์  ผลชานิโก  รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  กล่าวว่า  การลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบริการคือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งมาดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดว่ามีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไม่หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากในขณะนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนื่องจากเดิมตั้งอยู่ในเมืองใกล้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งในขณะนี้ยังมีการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างที่ทำการใหม่และในวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึง

///


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด


ขับเคลื่อนโดย Blogger.