Header Ads

 


 นครนายก -  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ แก่สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ แก่สาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน 4  เครื่องและเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 3 เครื่องร่วมงบประมาณ 118480 บาท


เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะ ร่วมมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 เครื่องและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 3 เครื่อง โดยทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 84,360 บาท ทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 34,120 บาท ร่วมงบประมาณทั้งสิ้น 118480 บาท โดยมอบให้นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดนครนยก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งอาหาร น้ำและยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีการระบาดไปทั่วโลก และประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของจังหวัดนครนายก พบผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสัมผัสเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และผู้ป่วยจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามซึ่งกระบวนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนั้น บุคลากรทางการแพทย์ยังต้องเข้าไปพบผู้ป่วยเพื่อส่งอาหาร น้ำดื่ม และยา รวมถึงทำหัตการทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ โดยการทำงานต้องสวมอุปกรณ์ชุด PPE เต็มรูปแบบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เห็นว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และวิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งอาหาร ยาเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม เพื่อลดการสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่งด้วย


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.