Header Ads

 


เชียงราย - ชาวบ้านบุกศาลากลางร้องเรียนให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยฤดูกาลการผลิตปี 2564

                                       

                                   


                                    

วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 09.00น. พ.อ.กิตติพล   ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จว.เชียงราย เรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยฤดูกาลการผลิตปี ๒๕๖๔ ประมาณ 30 คน นำโดย  นายมานพ จินะนา  ประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.), จ.ส.อ.นิกร บุญชัย รองประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.),  ประธานสภาระดับอำเภอ อ.แม่สรวย จว.เชียงราย พร้อมมวลชนเกษตรกร เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้ รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 25 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน) โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.เชียงราย/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นผู้แทนรับหนังสือ จากนั้นก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับเมื่อ 0930 สรุปได้ดังนี้

           ตามที่รัฐบาลได้พิจารณาการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,049,726 บาทและเกษตรกรชาวสวนลำยได้รับการเยียวยาทุกครอบครัวในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ต่อครอบครัว ในปีที่ผ่านมานั้น   เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และ

แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 1,602,400 ไร่ ผลผลิตมากกว่า 1,238,000 ตัน มีเกษตรกรมากกว่า  250,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสร้ายแรงดังกล่าว ส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำ ขาดแคลนแรงงาน กลไกลการตลาดมีปัญหา โดยเฉพาะการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุน มีภาระหนี้สินล้นพันตัวได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและไม่มีเงินทุนที่จะเป็นต้นทุนในการผลิตลำไยคุณภาพในปี 2565 ที่กำลังมาถึงในขณะนี้ จึงต้องขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล ไร่ละ  2,000 บาทเหมือนปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติในการเตรียมต้นลำไยภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นให้คำแนะนำเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดทำแนวทางพัฒนาลำไยคุณภาพในปีต่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564

ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.