Header Ads

 


 นครนายก - การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 วันที่ 2 สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอเมือง วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

 


ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2564 คณะสงฆ์อำเภอเมือง ภาค 12 โดยมีพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกตุฯ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เป็นประธานเปิดการสอบนักธรรมชั้นตรีวันที่ 2 และกล่าวให้โอวาทกับพระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบ จากนั้นพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี


       ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรีได้จัดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นตรีจัดสอบในวันที่ 15,16,17,18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.


      ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.