Header Ads

 


 Kick-off โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี         วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick-off โครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี” โดยมี  นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ พร้อมที่ปรึกษากระทรวงเกษตรฯ นายจิรพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.เขต 2 จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน ฯ โดยจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการขอรับทุนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ในมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (Depa Digital Transformation Fund for Community) และในมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเกษตร (Depa Mini Transformation Voucher)                                                                                                                                                                                     

     สำหรับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล ที่จังหวัดนนทบุรีได้รับการสนับสนุน รวมทั้งหมด 6 อำเภอ เป็นจำนวน 120 คูปอง มีมูลค่าสูงสุดคูปองละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความมั่นใจในการได้รับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยกำหนดส่งมอบคูปองดิจิทัลให้พี่น้องเกษตรกรชาวนนทบุรีทั้งหมด  4 ครั้ง คือ

- ครั้ง 1 ในวันนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับคูปอง ได้แก่ เกษตรกรอำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 47 ราย เกษตรกรอำเภอบางกรวย จำนวน 15 ราย รวม 62 ราย

- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เป้าหมายเกษตรกรอำเภอบางบัวทอง จำนวน 22 ราย เกษตรกรอำเภอไทรน้อย จำนวน 2 ราย รวม 24 ราย

- ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ เป้าหมายเกษตรกรอำเภอบางใหญ่ จำนวน 18 ราย รวม 18 ราย

- ครั้งที่ 4 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด เป้าหมายเกษตรกรอำเภอปากเกร็ด จำนวน 16 รวม 16 ราย

  ในการสนับสนุนคูปองดิจิทัลในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตร พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีแบบแผน ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีอย่างสูงสุด


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.