Header Ads
 จังหวัดนนทบุรีประชุมเตรียมพร้อมจัดทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย    จังหวัดนนทบุรีประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

    วันนี้ (19 ต.ค.64) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พระสมพระสงค์ จันทโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดพิธีฯ ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในการประชุมครั้งนี้มี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ 

   สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายกองผ้าป่าโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนนทบุรี สามารถร่วมทำบุญได้ที่สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จากนั้นจะได้นำส่งให้สำนักงานองคมนตรี เพื่อรวบรวมปัจจัยตั้งเป็นกองทุนสำหรับการศึกษาของพระสงฆ์ โดยจัดสรรให้พระสงฆ์และสามเณรที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ให้ได้รับทุนเพื่อศึกษาตั้งแต่เปรียญธรรม และระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ซึ่งแต่ละระดับจะได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบไป


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.