Header Ads

 


 แพร่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงนามปฏิบัติการร่วมพัฒนาจังหวัดหลังโควิดชลอตัวเวลา  10.00  วันที่  12 ตุลาคม นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏบัติราชการจังหวัดแพร่ใน 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ  2565 โดยจังหวัดแพรูธง  "จังหวัดแพร่  จังหวัดคุณธรรม" เน้นการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 44 หน่วยงานร่วมลงนาม


นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เริ่มของสถาบันหลัก ของชาติมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  หน่วยงานราชการทุกหน่วยจะต้องมีวิธีการบริหารแนวใหม่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ การทำงานเครื่องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใสได้ตลอดเวลา การทำงานทุกหน่วยต้องคำนึงถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะที่จะเกิดขึ้น จังหวัดแพร่ จะกลายเป็นเมืองสะอาด กินน้ำอากาศชุมชน ต้องมีความเหมาะสมสมดุล เกิดสุขภาพทุกช่วงวัย ซึ่งต้องเป็นเมืองที่ปลอดยาเสพติดไปพร้อมๆกัน


นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญคือการสร้างแรงผลักดัน ไปการพัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิดชะลอตัวลง ต้องเร่งพัฒนาไปที่การศึกษาของคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาอาชีพ ทุกสายงาน ใช้เงื่อนไข ส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าไปกระตุ้น ให้มีการซื้อ สินค้าและ การบริการ ทำให้เศรษฐกิจฐานราก มีการจับจ่ายใช้สอย เม็ดเงินเดินสะพัด ในชุมชนจนกลายเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ดีในระดับจังหวัด ซึ่งภาพรวมแล้วการสร้างรายได้ในชุมชนอยู่ที่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยต้องมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบบมาตรฐานอินทรีย์ เส้นทางตลาด เดินได้ พี่น้องเกษตรกรชุมชนฐานรากก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีในลำดับต่อไป ซึ่งในแผนนี้อย่างมีกลไกสำคัญในการแก้ไขป้องกันการเกิดภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่ที่เราต้องเผชิญหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญ นี่คือภาพรวม 12 ตัวชี้วัด ที่หน่วยราชการในจังหวัดแพร่ 44 หน่วยงานจะต้องถือปฏิบัติและมีหน่วยงานรับผิดชอบมีการประเมิน จะเห็นผลเป็นรูปประธรรม ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณต้องเห็นผลออกมา


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวด้วยว่ามีความมั่นใจว่าหน่วยราชการจะปฏิบัติการด้วยวิธีการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการทำงานทุกเรื่อง เป็นวิธีการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ได้โดยไม่ยากนัก

/ภาพ/ข่าว

ราเชนทร์  โชติถนอมกิจ

ผู้สื่อข่าว/แพร่

ขับเคลื่อนโดย Blogger.