Header Ads
กองเรือยุทธการ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ บน ร.ล.อ่างทอง ท่าเทียบเรือแหลมเทียน

วันที่ 30 ก.ย.64 กองเรือยุทธการจัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ระหว่าง พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านเก่า กับ พล.ร.ท.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง , หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และผู้แทนกำลังพลกองเรือยุทธการร่วมในพิธี บน ร.ล.อ่างทอง ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ในการนี้ ร.ล.ปิ่น
เกล้า ยิงสลุต จำนวน 17 นัด เพื่อเทิดเกียรติให้กับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านเก่า และได้ยิงสลุตอีกครั้ง จำนวน 17 นัด ให้กับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของนักรบทางเรือ

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านเก่า ได้กล่าวมอบตำแหน่งใจความว่า

“ในช่วงเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนั้น กองเรือยุทธการสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายของกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล  องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ผมขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา และตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.ท.สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นอย่างยิ่ง ท่าน พล.ร.ท.สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วหลายหน่วย มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยกำลังรบ ตลอดจนฝ่ายเสนาธิการ โดยมีตำแหน่งที่สำคัญของท่านอาทิ เช่น ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า , ผู้บังการเรือหลวงสุโขทัย , ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร , ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา , ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ , ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นั้น ท่านได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ 

ซึ่งจากประสบการณ์การรับราชการของท่านที่ผ่านมา ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า ท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองเรือยุทธการอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบมาก ย่อมจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงขอให้พวกเราทุกนายได้ให้ความร่วมมือแก่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการท่านใหม่ และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความ มุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ก็เพื่อกองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอมอบการบังคับบัญชาให้กับ พล.ร.ท.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป”

          

ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ ได้กล่าวรับตำแหน่ง ใจความว่า

“ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไปนั้น ผมขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสที่ผมมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนี้ ผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานร่วมกันกับพวกท่าน ผมพร้อมที่จะนำพากำลังพลของกองเรือยุทธการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ และบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยอยู่บนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกำกับดูแลกองเรือยุทธการให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการฝึก  การปฏิบัติสาขาการรบต่างๆ อย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมกับดูแลด้านสวัสดิการกำลังพลให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมรบสูงสุด และสามารถสนองตอบต่อภารกิจที่กองทัพเรือมอบหมายในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ผมจึงขอให้ทุกท่านทุ่มเท เสียสละในการทำงาน ร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน ทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งนำขีดความสามารถ และประสบการณ์ของทุกท่านมาร่วมกันขับเคลื่อนกองเรือยุทธการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้

สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เป็นกำลังอันสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ และประเทศชาติสืบไป”ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.