Header Ads

 


 ประมงจังหวัดยะลา มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนแหล่งน้ำนำไปปล่อยในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอกาบัง ในวันประมงแห่งชาติ และวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 95วันนี้ (21 ก.ย. 64) ณ บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ  และวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 95

นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา กล่าวว่า  เนื่องในวันประมงแห่งชาติ และวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 95 ในวันนี้ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำที่ลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในหมู่บ้าน โดยจัดให้มีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำทั่วประเทศ จังหวัดละ500,000 ตัว และในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีได้ขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด

ทั้งนี้ จังหวัดยะลาโดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลากำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ และวันครบรอบสถาปนากรมประมงปีที่ 95 โดยมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ตัวแทนแหล่งน้ำนำไปปล่อยในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอกาบัง จำนวน 3 แห่ง พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 3 ราย

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.