Header Ads
 จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" โล่รางวัล "สิงห์ทอง" ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  และเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (ระดับจังหวัด)โล่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ในงานมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 

 วันนี้ (21 ก.ย.64) ที่ห้องประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน แก่ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" โล่รางวัล "สิงห์ทอง" ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (ระดับจังหวัด)โล่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลนำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนและมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน

 นายเสรี  จิตรเวช  พัฒนาการจังหวัดยะลา  กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กำหนดดำเนินกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564  การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีรับโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด โล่รางวัล "สิงห์ทอง" และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่น  ให้แก่ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เกียรติบัตรข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน (ระดับจังหวัด)ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประเภทพัฒนาการอำเภอ ประเภทวิชาการ ประเภทสนับสนุน  ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน รางวัลข้าราชการต้นแบบจริยธรรม (The Icon) มอบรางวัล  นำเสนอกิจกรรมเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน และมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช) ดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด จำนวน 1 คน ข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 คนข้าราชการเกษียณอายุ จำนวน 2 คน พัฒนาการอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 3 คน

  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือข้าราชการ และผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  ข้าราชการ และผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จจากความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.