Header Ads

 


 มอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ


      

 ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจากนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ

     โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 จำนวน 9 สาขากิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 30 ราย ประกอบด้วย

      1. สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน  5 ราย

      2. สาขาศิลปวัฒนธรรม  4 ราย

      3. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม 4 ราย

      4. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม 2 ราย 

      5. สาขากีฬาและนันทนาการ 4 ราย

      6. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 4 ราย 

      7. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ราย

      8. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2 ราย

      9. สาขาอาชีพ  3 ราย


      วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.