Header Ads
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 08.30 น. พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายการต้อนรับ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โดยประธานคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมโครงการ จากนั้นมอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศิล 5 แก่หน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ ผู้นำชุมชนหมู่บ้านกล่าวถวายรายงานเสนอผลงาน และนำชมวีดิทัศน์ คณะกรรมการฯ สอบ-ถาม ผลการดำเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะ

สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักธรรมศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต จากบุคคล สู่ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน จนกระทั่ง เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งถือได้ว่า เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ให้ประชาชน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป


ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.