Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีมองตา ประสานใจ “กิจกรรมออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ธนาคารออมสินภาค 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูแดง แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเวทีมองตา ประสานใจ “กิจกรรมออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ธนาคารออมสินภาค 2 โดยมีนายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน หน่วยพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  และสิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางนวลจันทร์  รอดสการ ประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านครูแดง ผู้นำชุมชน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้
* การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ ให้แก่สมาชิกในชุมชนผ่าน เวทีมองตา ประสานใจ ภายใต้ “กิจกรรมออมสินมีดี ชุมชนวิถีถิ่นไทย” ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้น จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของชุมชน เสริมสร้างความั่นคง มั่งคั่ง แก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน
**นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มศูนย์เรียนรู้บ้านครูแดง ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภากรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ มีการรวมตัวกันเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยตาก ปลาแดดเดียว นอกจากนี้ยังมีการทำน้ำยาล้างจาน ปุ๋ยหมัก ทำน้ำสมุนไพรต้านโรค โควิด-19  อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร นักศึกษาที่สนใจ สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ ต่อไป

---- สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน หน่วยพัฒนาลูกค้าองค์กร ----

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.