Header Ads

 


 แห่งแรกของสุโขทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม” เอามื้อสามัคคี สุโขทัยไปด้วยกัน” ระดับจังหวัด  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี สุโขทัยไปด้วยกัน” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. บนพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life: CLM) ณ แปลงของนางสาวทรรศวรรณ ลิสวน ขนาด 15 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับกลไกลการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ตลอดจนบูรณาการการทำงาน การมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ของผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายสมศักดิ์ หอมชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย  ผู้แทนสำนักงาน ปปส. ภาค 6 ผู้แทนคลังจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรในพื้นที่ ครัวเรือน CLM ,HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและต้านภัยโควิด-19 การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น พริก กะเพรา ขิง ข่า ตะไคร้ และมอบเมล็ดตาล (ต้นไม้ไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย) ให้กับครัวเรือน CLM เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่แปลงตนเอง โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบล ทั้ง 59 ตำบล และครัวเรือนต้นแบบ 1,047 แปลง ของพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี สุโขทัยไปด้วยกัน” เป็นการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”ด้วยการ“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสิ่งสำคัญ คือ จะต้องแสวงหาเครือข่าย องค์กรภาคี โดยให้ทุกหน่วยงาน มาร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ อาศัยศักยภาพจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ของชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่ต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแปลงหรือพื้นที่ต้นแบบ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในชุมชนอย่างแท้จริง 


ทั้งนี้นางทรรศวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลสารจิตร เจ้าของแปลง CLM เปิดเผยว่า มีความดีใจ และปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ ภาคีเครือข่ายทุกคน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในวันนี้ โดยตนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช.สุโขทัย" เพราะเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้จริงในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการฯ ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร ทำให้สามารถสร้างผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีความมุ่งหวังว่าจะพัฒนาพื้นที่ตนเองเป็นต้นแบบเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ได้มาศึกษาเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆที่ตนเองได้ปฏิบัติ เป็นต้นแบบการนำไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตต่อไป


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.