Header Ads
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ฉีด”วัคซีนไฟเซอร์” (Pfizer) บูสเตอร์ เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ก่อนปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้ ฉีด“วัคซีนไฟเซอร์” Pfizer บูสเตอร์ เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า โดย นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นำบุคลากรด่านหน้าเข้าฉีด“วัคซีนไฟเซอร์ บูสเตอร์เป็น เข็ม 3 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ 3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมาครบ 2 เข็มแล้ว ซึ่งวันนี้โรงพยาบาลพระปกแกล้าฉีด วัคซีน ไฟเซอร์ เพื่อนำมาฉีดบูสเตอร์เป็น เข็ม 3 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้ารวม 1,500 โดส ที่ลงทะเบียนในระบบของกระทรวงสาธารณสุข  การฉีดวัคซีนเป็นความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน ลดการติดเชื้อ ลดจำนวนเชื้อในทางเดินหายใจ หรือลดการป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.