Header Ads
อบจ ยโสธร ลงบันทึกข้อตกลง รับเงินอุดหนุน


เมื่อเวลา 11.00  น. วันที่  9  สิงหาคม  2564  ที่ห้องประชุมสีทองชั้น 2      องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  กองสาธารณสุขได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การรับเงินอุดหนุนโรงพยาบาลสนามกรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดยโสธร  ปี  2564  ระยะที่ 4   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล  รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  โดยมีการลงนามระหว่าง  นายวิเชียร   สมวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร   กับนายธีระพงษ์  แก้วภมร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ในโอกาสนี้นายวิจิตร  พนมเสริฐ  และนายวีระศักดิ์  โคตรสมบัติ  รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายประเทือง   เพชรโรจน์  รองปลัดิงค์การบีิหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  ปลัด องการบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นางสาวจรรยา   ดวงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ  ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในครั้งนี้  นอกจากนั้น นางสุภาพร  สลับศรี  ประธานสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนในครั้งนี้้จำนวน  264,800  บาท  สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธร
ภาพ/ข่าว โดย วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.