Header Ads

 


นายอำเภอผักไห่ ชวนชาวบ้านงดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด แบบนิวนอร์มอล


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ 

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายงดเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในรอบพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสนับสนุนกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 และร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ภายใต้กิจกรรม “นายอำเภอผักไห่ ชวนชาวบ้านงดเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” จะได้ตระหนักถึงมหันตภัยและความสูญเสียที่มาจากสาเหตุการดื่มสุรา เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก  การรณรงค์จะนับเป็นหนึ่งความสำเร็จในการลดปัญหา คือ การกำหนด "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยใช้วันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้น ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน สร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความรู้สึก โดยอาศัยความเชื่อทางศาสนา เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตสำนึกและคอยยับยั้งชั่งสติ มิให้ยุ่งเกี่ยวหรือเสพสิ่งที่บั่นทอนความสามารถทางปัญญา

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวว่า เนื่องจากธรรมชาติของคนไทยที่มีความผูกผันกับความเชื่อทางพุทธศาสนา มาช้านาน จึงได้ทำการรณรงค์ในวันนี้ โดยประสานเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตอำเภอผักไห่ จำนวน 23 วัด มอบหมายมัคนายกแห่งละ 2 คน เข้าร่วมงาน โดยมี จนท.ตัวแทนสสส. สาธารณสุขอำเภอ กำนันทุกตำบล พระครูวิบูลย์ประชากิจ เจ้าคณะตำบลโคกช้าง เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ ซึ่งเป็นพระเกจิในพื้นที่ ได้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ป้ายและผู้มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ให้นำป้ายที่ได้ในวันนี้ไปปิดประชาสัมพันธ์ในงานศพ งานบุญทุกแห่ง เพื่อจะได้เชิญชวนประชาชนได้ทราบและร่วมปฎิบัติตามแนวทางโครงการ และเชื่อว่าจากนี้ไป งานศพ งานบุญในพื้นที่อำเภอผักไห่จะปลอดเหล้า อย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) และมาตรการ D-H-M-T-T-A อย่างเคร่งครัดภาพ/ข่าว อัมพณ  จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.