Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 31/2564 เห็นชอบการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 20 คน


วันนี้ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 31/2564 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

โดยประชุมได้มีมติยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2815/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2933/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และ โดยจะได้มีคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ออกประกาศในวันนี้ต่อไป ซึ่งจะเป็นการปรับแก้ไขในคำสั่งฉบับเดิม อาทิ 

การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค หรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน กระประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเข้าไปกำกับตรวจสอบหรือให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลได้และหากพบว่าการจัดหรือการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพรโรค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตักเตือนหรือแนะนำเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจสั่งให้ยุติการดำเนินกิจกรรมนั้นได้

การจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือกรณีงานประเพณีที่ป็นพิธีการตามประเพณีนิยมที่มีคนมารวมตัวกันไม่เกิน 20 คน ทั้งนี้ ต้องไม่มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามไม่เกิน 20 คน


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.