Header Ads
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม


วันนี้ (9 ส.ค.64) เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีเจิมแผ่นศิลาฤกษ์และเปิดป้ายโครงการฯ มี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติร่วมพิธี โดยการจัดพิธีมีการจำกัดผู้ร่วมพิธี และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการจัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” เป็นนโยบายของ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และบริบาลผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ หลักสูตรการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก โดยจะใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกฯ และเพื่อสนองปณิธานของพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) ที่ตั้งมั่นในความเมตตาในการสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ได้เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) เพื่อขอความเมตตา และขออนุญาต จัดตั้ง “โรงพยาบาลและวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม เฉลิมพระเกียรติ” โดยพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์) ได้เมตตามอบเงินสนับสนุนโครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นเบื้องต้น และยังไงรับเมตตาจากพระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งคณะทำงานศึกษาและรวบรวมข้อมูล จัดทำหนังสือตำรับยาสมุนไพร หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำตำรับยาสมุนไพรหลวงปู่พัฒน์ ไปเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองได้ และยังมีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติ และเกียรติคุณของหลวงปู่พัฒน์ด้วย


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.