Header Ads
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบชุดตรวจโควิด-19 และต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหน่วยต่างๆ เพื่อให้มีเครื่องมือตรวจสอบ และป้องกันโควิด-19


วันนี้ (9 ส.ค.64) พลเรือเอก สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบ ชุดตรวจโควิด-19 และ ต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และป้องกัน โควิด-19 ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นการระบาดช่วงที่ 3 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเตือน สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจชาติ และส่งผลกระทบกับปัญหาสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือโดยตรงเป็นจำนวนมาก ตามสถิติการแพร่กระจายของเชื้อโรค ยังอยู่ในช่วงของความวิกฤตและยากลำบาก ต่อการป้องกัน กองเรือยุทธการได้ปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือ และดูแลตามที่รัฐบาลกำหนด และตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดี 

ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จึงมีดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมอบอุปกรณ์ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ทั้ง 13 หน่วย ดังนี้

1. จัดหาชุดตรวจโรคด้วยตนเอง Antigen test kit เพื่อเป็นการตรวจสอบทันทีหากมีการสงสัยว่ามีการติดเชื้อ เพื่อให้สามารถนำไปรักษาต่อเนื่อง เป็นการยับยังการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 1,000 ชุด

2. พันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อให้กำลังพลได้นำไปใข้และปลูกขยายพันธุ์ ถือเป็นการป้องกันในเชิงรุก ลักษณะแพทย์ทางเลือก ซึ่งปัจจุบันมีทฤษฎีเชิงเกษตร เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ในการรักษาที่ได้ผลดี

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่มีความห่วงใยต่อกำลังพลทุกนายที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง และให้หน่วยต่างๆ พิจารณานำพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณต่อต้านโควิด-19 มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพล  ครอบครัว รวมถึงชุมชนโดยรอบได้นำไปปลูก เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.