Header Ads
 พังงา-คุณมาดีลงพื้นที่อำเภอกะปง เก็บข้อมูลทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี 2565     ที่บ้านสายปิหนัง ม.6 ต.เหล อ.ปะกง จ.พังงา คุณมาดีหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่อำเภอกะปงตามโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  (งานนับจดปี 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้า ธุรกิจทางการบริการ การก่อสร้าง สถานที่เก็บสินค้า นำไปสู่การวางแผนกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกำหนดทิศทางของภาคเอกชนให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้า ผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมกันนี้คุณมาดีได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการร้านค้า นักธุรกิจ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาด้วยเช่นเดียวกัน 

      นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยคุณมาดีได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพังงา ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการลงพื้นที่ตามความเหมาะสม สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยคุณมาดีที่ลงไปเก็บข้อมูลจะปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะถูกเก็บเป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรการของภาครัฐ และไม่นำไปเชื่อมโยงกับการเก็บภาษีอย่างแน่นอน  สำหรับโครงการ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 หรือเรียกว่า “สธอ.65” มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ปี 2564 จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน หรือการนับจด ปี 2565 จะเป็นการประมวลผลและจัดทำรายงานจากข้อมูลพื้นฐาน หรือจากการนับจดในปี 2564 และการดำเนินการลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด หรือการแจงนับ และปี 2566 จะเป็นการประมวลผลและจัดทำรายงานจากข้อมูลรายละเอียด หรือจากการแจงนับในปี 2565 

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.