Header Ads

 


 คบจ.สมุทรปราการ มอบวัสดุทางการแพทย์และสิ่งของสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโควิด-19 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)สมุทรปราการ มอบวัสดุทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบวัสดุทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น ตามโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)สมุทรปราการ ปันสุขสู่สังคม ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภค บริโภค บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)สมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการ “คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)สมุทรปราการ ปันสุขสู่สังคม” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)สมุทรปราการ ที่ได้มอบวัสดุทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ให้กับจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป/ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.