Header Ads
 ปราจีนบุรี : นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมตรวจติดตามการปฎิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างแพกุ้ง-ปลา อำเภอบ้านสร้างกับภาครัฐ

 


    วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 07.40 น. ณ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


    นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง สั่งการให้นายสหะ ตุลานนท์ ปลัดอำเภอบ้านสร้าง ร่วมกับนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามแนวทางการปฎิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  ในการปฎิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน คือ 

1.ด้านสถานที่  มีการปรับปรุงตามมาตรการ DMHTT ได้แก่ เข้า - ออกทางเดียว มีที่ล้างมือ วัดไข้ และเพิ่มการดูแลทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

 2. ด้านลูกจ้าง จัดทำบัญชีลูกจ้าง และบัญชีผู้เสี่ยงสูง (ส่งประมงอำเภอ) และกำกับให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด (ใส่แมส อยู่ห่างกัน ล้างมือ วัดไข้ งดพบปะรวมกลุ่มหลังเลิกงาน หรือวันหยุด งดไปสถานที่เสี่ยง หากลูกจ้างป่วย ให้หยุดทำงาน หากสงสัยติดโควิด ติดต่อ รพ. ขอตรวจ หรือ แพหาชุดตรวจใช้เอง

3. ด้านผู้มาติดต่อ มีการบันทึกที่มา /เวลาเข้า-ออก /ประวัติตรวจเชื้อ/ฉีดวัคซีนและรายงานประมงอำเภอและผู้ใหญ่บ้าน 

4. ภาครัฐ สุ่มตรวจผู้เสี่ยงสูงทุกระยะ

 แนะนำซื้อชุดตรวจ/เร่งวัคซีน

5. เงื่อนไขหยุดกิจการ

        แพใดพบผู้ป่วย ให้แพนั้นหยุด 3 วัน + ทำตามมาตรการรัฐ และหากพบการระบาดเกิน 10 แพ หยุดทุกแพ เป็นเวลา 7 วัน

    ทั้งนี้ หากจังหวัดมีคำสั่งต่างไปจากข้อตกลงนี้ ให้ยึดถือตามจังหวัด


   ผลจากการตรวจติดตามการปฎิบัติของ แพกุ้งและแพปลา จำนวน 8 แพ ในเขตตำบลวังขอนและตำบลบางปลาร้า ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฎิบัติ แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงบางแพที่ยังปฎิบัติตามไม่ครบตามข้อตกลง เช่น ยังไม่ได้กั้นทางเข้า -ออก ทางเดียว มีการบันทึกบุคคลเข้าออก แต่ยังไม่ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ จึงได้แจ้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามข้อตกลง ทางด้านอำเภอบ้านสร้างนั้นยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด19 อีกเลื่อยๆ ทางอำเภอจึงต้องวางมาตราการอย่างเค้มงวดเพื่อให้ชาวอำเภอบ้านสร้างปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 //////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.