Header Ads

 


 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้กำลังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าแพทย์ พยาบาล อสม. ที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ในพื้นที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

เวลา 9.00น. ที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์ อภิชาติ วชิรภัทร อธิบดีกรมควบคุมโรค นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นพ.นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้กำลังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าแพทย์ พยาบาล อสม. ที่ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ในพื้นที่ด่านสำโรง โดยมีนาย สมพงศ์  วีรชาติวัฒนา นายยกเทศมนตรีด่านสำโรงให้การต้อนรับ 


ทั้งนี่ เทศบาลตำบลด่านสำโรง ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 แบบเชิงรุกในพื้นที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้


1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี

2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ

   ผู้เป็นโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ

   ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

   ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

   ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

   ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิด

   ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

   ผู้ที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก ๑00 กิโลกรัม ขึ้นไปหรือมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 %

3.ผู้ที่ตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์


และจะมีการฉีดวัคซีนให้กับ 3 กลุ่มข้างต้น

โดยกำหนดพื้นที่ที่จะให้บริการ คือ 

1.ซอยด่านสำโรง 62 

จุดพื้นที่บริการคือ เทศบาลตำบลด่านสำโรง หมู่ที่ 10 

จุดพื้นที่บริการคือ ลานกีฬา หมู่ที่ 1


2.ซอยแบริ่ง 48


3.ซอยด่านสำโรง 14

จุดพื้นที่บริการคือ ลานกีฬา หมู่ที่ 4


4.ชุมชนซอยหางหนูและหลังโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎ์อุทิศ จุดพื้นที่บริการคือ โรงเรียนคลองกระทุ่ราษฎ์อุทิศ หมู่ที่ 5


5.ท้ายซอยตลาดศรีด่าน จุดพื้นที่บริการคือ ลานจอดรถตลาดหมู่ที่ 5


สำหรับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงดังกล่าว ที่มีความประสงค์มารับบริการให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

มาด้วย ผู้ที่มีโรคประจำตัวและเป็นหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 1 สัปดาห์ ต้องมีสมุดฝากครรภ์,สมุดประจำตัวคนไข้ใบแพทย์

หรือยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ,เพื่อยืนยันการเป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้ารับบริการ


ภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.