รร.ทอ.ตาคลี นำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน


ดร.ณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำคณะครูและนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เผยแพร่นวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ปฏิบัติจริงและใช้ในการจัดการขยะในโรงเรียนได้ผลดี จึงออกเผยแพร่สู่ชุมชนโดยรอบโรงเรียน ซึ่งเป็นชุมชนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด โดยการนำเสนอ “กิจกรรม ปลูกผัก หมักปุ๋ย เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร” พร้อมทั้งนำเสนอ “ถังหมักไร้มลพิษ สร้างคุณภาพชีวิต สู่เกษตรอินทรีย์ โดยใช้ นวัตกรรมถังน้ำหมักรักษ์โลกสะดวกใช้” “กิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา เราช่วยกันลดมลพิษ โดยนำเสนอ เสวียนเวียนสาร นวัตกรรมแห่งการมีส่วนร่วม” และ “กิจกรรม แยกขยะยุคโควิด-19 ให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก โดยการแนะนำวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ลดการแพร่เชื้อโควิด 19” โดยเผยแพร่ให้คนในหมู่บ้านหนองสีนวลทราบและปรับใช้ตามบริบทของครัวเรือนต่อไป

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0619525644


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.