Header Ads
 จันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 / จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมทามกลางมาตรการป้องกันโควิด – 19  น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนายายอาม พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” และจะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป ซึ่งครั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณเนินนางพญา จุดชมวิวหาดเก็บตะวัน และถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หาดคุ้งวิมานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี 

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.