Header Ads
 ระยอง-กรมทางหลวง รับฟังความคิดเห็นประชาชนในระยอง โครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 ที่ห้องประชุมปทุมวรรณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดระยอง ต่อการก่อสร้างโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344 

นายนิรันดร์ จันทร์ชม วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36-ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 344 เป็นถนนสายหลักจากอำเภอเมืองระยองไปถึงอำเภอแกลง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูง ทำให้ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือในชั่วโมงเร่งด่วนมีการจราจรหนาแน่น ด้วยบริเวณสองข้างทางมีที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เกิดความไม่สะดวกและเกิดความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ขยายถนนอีกด้วย

กรมทางหลวง จึงมีโครงการสำรวจและออกแบบแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 344 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้เส้นทางโครงการสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน การขนส่งสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท.ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงแนวทางการศึกษาและการพัฒนาโครงการต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.