Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำ คณะตรวจ ฯ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับ ยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อประเมินและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในร้าน การล้างมือด้วยแอบกอฮอล์เจล หรือน้ำ และการสวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.