Header Ads
นครสวรรต์ - นายก อบจ.จัดประชุมคณะทำงาน จัดตั้งกรรมการกำหนดแนวทางการศึกษา เติมเต็มลูกสวนกุหลาบ เสริมความสามารถทางภาษา อาชีพ เทคโน


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ หรือ สกจ. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด   นายวุฒิชัย ปอตระกูล เลขานุการนายกอบจ. นายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ และนายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภา อบจ. จ่าเอกเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเทียะ นางวรรณา ประสมพงษ์ รอง.ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ และคณะครู

          โดยมีวาระที่สำคัญคือ การปรับหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยแนวทางการพิจารณาหลักสูตรต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น ด้านวิชาการ ด้านภาษาและด้านกีฬา ซึ่งเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการดำเนินการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับแนวทาง การจัดการศึกษาท้องถิ่น
สำหรับหลักสูตรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์  พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตร และจัดสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  และกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงศักยภาพ  เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา โดยจัดเป็นหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้

1 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (Sport Program : SP)  เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล,เซปัคตะกร้อ
2 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (Science Math and Technology Program : SMTP)
    2.1แผนการเรียนวิทย์-คณิต
        2.2 แผนการเรียนวิทย์เทคโนโลยี
3 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน-อังกฤษ) (Chinese English Program : CEP)
4 หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ศิลปะ การแสดง Performing Art Program : PAP)
       4.1 สาขาศิลปะ-นาฏศิลป์
       4.2 สาขาดนตรี

          พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ถ้าเด็กสนใจเรียนด้านอะไร จะทำในสิ่งนั้นออกมาดี จึงต้องวางแผนเรื่องของสื่อการเรียนการสอน  สถานที่ และบุคลากร ให้พร้อมกับนักเรียน โดยนายก อบจ.พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ เช่น หากนักเรียนมีความสนใจเรียนเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์  จะจัดหาครูพิเศษเพื่อสนับสนุนการเรียนสำหรับการพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศของนักเรียน  พร้อมกันนี้นายกยังสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี และภาษาเพื่อรองรับโลกยุคใหม่ และการเข้าสู่ตลาดอาชีพที่นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.