Header Ads
 เกษตรกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อม MOU งบประมาณโครงการแปลงใหญ่ฯวันที่  8 มิถุนายน 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 วางแผนทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อม การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รับเงินอุดหนุนจำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจะมีการจัดงานลงนามฯ กันในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย 


ในช่วงเช้านายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้พูดคุยร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในทีมงาน และนัดหมายเกษตรกรแปลงใหญ่หญ้าสนาม ร่วมรับฟังการชี้แจงในช่วงบ่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการชี้แจงในประเด็น ข้อจำกัด วิธีการดำเนินงานของกลุ่มหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการเป็นตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้เกษตรกรใช้จัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวและพัฒนา ภายใต้สภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 


และนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วน มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกร  โดยมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือดูแล ในทุกขั้นตอน เพราะเรานักส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ดูแลเกษตรกร ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และข้อกำหนดของคู่มือโครงการฯ อีกทั้งดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใสและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต่อไป 


ประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.