Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าพบเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาและหารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบบูรณาการ

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร  เพื่อปรึกษาและหารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ที่สรุปข้อมูลปัญหาจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

* นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการจัดเวทีแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการเข้าร่วมเวที เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านการเกษตรอย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ของแต่ละด้าน และได้เข้าพบ นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาและหารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แบบบูรณการ เพื่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป

 

---- สัมภาษณ์ นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร ----


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

/////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.