Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางขุนนนท์  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ,ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ,นางวาสนา ฤทธิเดช ประธานแปลงใหญ่หญ้าสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,หัวสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

*นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การที่เกษตรกรได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรของตน ให้มีความเข้มแข็งสามารถฟันฝ่าผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งอาชีพเกษตรกรเปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ ไปพร้อมกับภาคบริการและอุตสาหกรรม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐจะต้องมีหลักฐาน และขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมดูแลและแนะนำขั้นตอนดำเนินการแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และสะดวกรวดเร็วสำหรับเกษตรกร เพื่อให้การรับเงินสนับสนุนของกลุ่มเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

**นางนางวาสนา ฤทธิเดช ประธานแปลงใหญ่หญ้าสนาม กล่าวว่า       เดิมกลุ่มเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกหญ้าปูสนาม ที่รวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตที่ตกต่ำ และยังประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ รวมถึงราคาหญ้าปูสนามที่ขึ้นลงตามกลไกตลาด  ซึ่งหญ้าปูสนามไม่สามารถนำมาแปรรูปได้ เกษตรกรจึงต้องมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  จากประสบการณ์การดูแลหญ้าปูสนามมากว่า 20 ปี จึงมีความเข้าใจการเลือกวัตถุดิบสำหรับการดูแลหญ้าปูสนามเป็นอย่างดี กลุ่มจึงได้ผลิตดินพร้อมปลูกบรรจุถุงออกมาจำหน่าย ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่อไป

 ***ด้านนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร หนุนเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบ องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร และภาครัฐยังร่วมให้การสนับสนุนขับเคลื่อนในรูปแบบกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนให้กับเกษตรกรต่อไป
ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

 

////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.