Header Ads
ผักไห่ เปิดยุทธ​การพิชิตภัยยาเสพติด​ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ณ เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอผักไห่ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด โดยมี นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พันตำรวจโทสนั่น เอี่ยมเศวต สารวัตรสถานีตำรวจภูธรจักราช พันตำรวจโทสมหมาย ธรรมเนียม ผู้​แทน ผกก.สภ.ผักไห่ นายวีระพงษ์​ โรจนบุรานนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอผักไห่ และ นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรี​ตำบลลาดชะโด ข้าราชการตำรวจ นักเรียนโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน อพปร. เข้าร่วมในกิจกรรม

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพิชิตภัยเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยในกิจกรรมได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2564​ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอผักไห่ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการปล่อยแถวกำลังพล ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามยุทธการพิชิตยาเสพติด พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชุดปฏิบัติการประจำตำบล โดยการออกลาดตระเวนตามเส้นทางเป้าหมายที่กำหนด เพื่อป้องกันการลักลอบเสพและค้ายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ในพื้นที่และเป้าหมายบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้รวมถึงใช้มาตรการผลักดันหรือใช้มาตรการทางปกครองต่อผู้เสพ ผู้ค้า ในพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด พร้อมถึงสร้างการรับรู้ในวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ จากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และชุมชน ตามเครือข่ายสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.