Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้นำชุมชนรอบท่าเรือ เข้าร่วมงานใครั้งนี้

ร.ต.อ. ธนาบดี   กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2564  นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเยาวชนเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างเดือน พ.ค. 64  - เม.ย. ปี  65 เป็นเงิน3,150,000.- บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 2.โรงเรียนบ้านนาวัง 3.โรงเรียนบ้านบางละมุง 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านโรงหีบ 6.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 7.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

สำหรับเป้าหมายต่อไป ท่าเรือแหลมฉบังมีแนวความคิดในการพัฒนาครูไทยของโรงเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนำหลักสูตร TESOL. เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ดำเนินการอบรมให้กับคุณครูแต่ละโรงเรียน จำนวน  9 คนเมื่ออบรมครบตามหลักสูตรตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจากต่างประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเองมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.