จังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกร


จังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จำนวน 28 เครื่อง ให้กับเกษตรกรพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอบรมให้ความรู้การใช้งานและวิธีบำรุงรักษา 

          วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การใช้งานและวิธีบำรุงรักษา พร้อมส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน โดยมีนายณัฐกิตติ์ รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ 

          โดยการอบรมให้ความรู้การใช้งานและวิธีบำรุงรักษา พร้อมส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 28 เครื่อง ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 28 กลุ่ม เพื่อให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองให้กับกลุ่มเกษตรกร แก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดปัญหาต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

          ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตอบสนองนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มิติด้านพลังงาน แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านที่ 4 สนับสนุนพลังงานทดแทน แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เป้าหมายคือ การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.