จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการงานวันผู้สูงอายุและงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564


วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 และกิจกรรมสมัชชาครอบครัว ณ ห้องแซฟไฟล์ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

          โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่ครอบครัวร่มเย็น จำนวน 1 ครอบครัว และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ เป็นแบบอย่างที่ ดีในสังคมระดับจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ท่าน การบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างครอบครัวคุณภาพ กิจกรรมแบ่งกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ร่วมระดมความคิดเห็นสมัชชาครอบครัว หัวข้อการสร้างครอบครัวคุณภาพ

          ทั้งนี้ การจัดสมัชชาครอบครัว เป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวหรือตัวแทนของครอบครัวและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.