Header Ads
ยโสธร จัดกิจกรรมลงแขกดำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชีวภาพ ปลอดสารเคมี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ ทุ่งนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกดำนา ตามโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” จังหวัดยโสธร โดย นายสมเพชร  สร้อยสระคู นายสุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และนางธนมน  วัฒนเรืองโกวิท ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศภายใต้แนวคิด “หุ้นส่วนทำนา”ด้าน นางสาวเสาวนิต  ทับทิมจรูญ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย...

..วีรพล บุญเดช/ผู้สื่อข่าว TV ช่อง 13 สยามไทย/รายงาน...ขับเคลื่อนโดย Blogger.