Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564


วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สรุปสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 สรุปสถานการณ์น้ำ สรุปคาดการลักษณะอากาศจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ซึ่งก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย, มอบเกียรติบัตร โครงการ TO BE NUMBER ONE Challenge 2021 จังหวัดนครสวรรค์ หัวข้อ "พิชิตยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่" จำนวน 8 ราย, มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้าน/ชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด จำนวน 4 ราย, มอบประกาศเกียรติคุณ และใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP/GMP ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ จำนวน ๕ ราย และมอบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลซนท้องถิ่น จำนวน 3 ราย 

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.