Header Ads
กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 2

 

 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานการการประชุม และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพฯ ,ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

*การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 2  มีวาระการประชุมดังนี้  1.วาระเพื่อทราบ  (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2) ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (3)ผลการดำเนินคดีกับสหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2.วาระเพื่อพิจารณา (1) พิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์แท็กชี่ วงเงินกู้จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดชื้อรถยนต์ไฟฟ้าจัดทำเป็นรถแท็กชี่มิเตอร์ให้สมาชิกเช่าชื้อ (2) พิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์แท็กชี่ วงเงินกู้จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดชื้อรถยนต์ให้สมาชิกเช่าชื้อ (3) พิจารณาการขอประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ของสหกรณ์แท็กชี่ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาตามวาระการประชุมจนเสร็จสิ้น**นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร หนุนเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบ องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร มีรูปแบบคล้ายกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ซึ่งภาครัฐยังสามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดในรูปแบบกลุ่มได้ และนำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนในอนาคตต่อไป 

------สัมภาษณ์ นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2----- 


ข้อมูลภาพข่าว
: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

 

////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.