Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จ่ายเงินเยียวยาให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรือโท กมลศักดิ์  พรหมประยูรผู้ อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 พร้อมด้วย นายอำเภอบางละมุง และ คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 3 โดยมี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ   

โดยมาตรการในรายงาน EHIA กำหนดให้มีการชดเชยเยียวยากับกลุ่มประมงผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังประสงค์จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะการจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยา ให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 302 ราย โดยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้จำนวน 290 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,144,699 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท) สำหรับอีก 12 ราย จะทำการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาเมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

โดยการจ่ายค่าชดเชยเยียวยานั้นจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู 2 ปี (ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ) รวมระยะเวลาจ่ายค่าชดเชยเยียวยาจำนวน 6 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 780,720,894 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่บาท)

การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น ยังจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีความตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการชดเชยเยียวยาให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็ก ซึ่งอยู่ในชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.