โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาคู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


 


 (2 มิถุนายน 2564.) นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามกีฬาศรีพนมมาศ

 ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม แนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนรวมทำงาน แก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด


 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อให้การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ รักษาความสะอาด กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง และที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

โดยมีหน่วยงานราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้องเพียงกัน


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.