Header Ads
 ชุมพร -  เกษตรชุมพร ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่  โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตการลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 

        นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จากการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จำนวน 12 โครงการ และพิจารณารับรองจากมติเวียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

เพิ่มอีก 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ทุเรียน7 แปลง แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 4 แปลง แปลงใหญ่มังคุด 2 แปลง และแปลงใหญ่มะพร้าว 1 แปลง รวมงบประมาณ 41,368,598 บาท

จากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 41,677,900 บาทและได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

         นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงใหญ่

ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ต้องเป็นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

2) ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3) ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณไม่เกินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และ 4) ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514ขับเคลื่อนโดย Blogger.