ชุมพร - เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนกระทิงนายปิยะพงษ์ รอดศิรินายกเทศมลตรี เทศบาลตำบลขุนกระทิง ทำงานวันแรก  เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนกระทิงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 

    วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหาดอรุโนทัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนกระทิงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  นายวินัย คงกลั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลขุนกระทิง ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564    เพื่อให้นายปิยะพงษ์ รอดศิรินายกเทศมลตรี เทศบาลตำบลขุนกระทิง แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนเข้ารับหน้าที่

      นายปิยะพงษ์ รอดศิริ กล่าวว่า นโยบายของเทศบาลตำบลขุนกระทิง เรื่องสาธารณสุขคือทำให้ประชาชนชาวตำบลขุนกระทิง มีสุขภาพที่แข็งแรง ให้มีภูมิป้องกันโรคภัยต่างๆ จัดทำให้ สมาชิกเทศบาลตำบลขุนกระทิงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนตำบลขุนกระทิงและกลุ่มเปราะบาง ให้มีกำลังใจในทุกพื้นที่  ที่สำคัญจะต้องดูแล และรักษาความสะอาดในพื้นที่ เช่นครูระบายน้ำต่างๆที่มีสภาพตื้นเขินและมีกลิ่นเหม็นต้องเร่งรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  นโยบายเร่งด่วนคือเรื่องการแพร่ระบดของโรคโควิด 19 ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติเราจะต้องรณรงค์ให้หยุดเชื้อพร้อมกับรณรงค์ให้รับวัคซีนให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนประชากรหรือให้ครบ 100%  จัดระเบียบการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลขุมกระทิงให้มีประสิทธิภาพ 100 % ต่อไป และรีบเร่งแก้ไขเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบแทนในความไว้ว่างใจที่ได้สนับสนุนเข้ามารับใช้ประชาชนชาวตำบลขุนกระทิง และจะขอพัฒนาเทศบาลตำบลขุนกระทิง ให้กับพี่น้องชาวตำบลขุนกระทิง ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างยังยืนและมั่นคงตลอดไป

ธนากร โกศลเมธีรายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.