สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาฯ ครั้งแรก (ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยยังไม่มีนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้ง)


วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งแรก  ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยยังไม่มีนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และคณะผู้บริหาร เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้แก่ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ, นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์, นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล, นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา, นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์, นายเจตริณ อ่อนสอาด 
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เขต 2 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์, นายเอกกร ดำรงโภวรรณ, นางสาวทศมาส หวังสุข, นายธนกร คะกาทอง สังกัด, นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ , นายเจษฏา ศรีประทักษ์
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เขต 3  นางสุภาพร แตงนารา  , นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  , นายสิทธิโชค เปาอินทร์  , นายธนู ชีวินโชติมา  , นายจตุพร เอกวัฒน์  , นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 นายสมยศ นะลำเลียง, นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร, นางสาวภัทราวดี นิโรจน์, นายมงคล สุนทรเลขา, นายกฤตภาส คชรัตน์, นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์

          การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระและขั้นตอนของการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โดยมี นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว และนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ประกอบด้วยการกล่าวปฎิญาณตน ของ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ การเลือกประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ รองประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาเทศบาลฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานสการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง  ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย  นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ นายมงคล สุนทรเลขา นายธนู ชีวินโชติมา  นายเจตริณ อ่อนสะอาด และนางสาวทศมาส หวังสุข การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.